انجمن ایرانی تحقیق در عملیات- منابع مالی انجمن
منابع مالی انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  منابع مالی انجمن عبارتند از:

  •   حق عضویت اعضاء
  •   درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره ای
  • کمک مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  • دریافت هدایاو کمکها
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تحقیق در عملیات:
http://iors.ir/find.php?item=1.100.17.fa
برگشت به اصل مطلب