انجمن ایرانی تحقیق در عملیات- افتخارات
افتخارات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/15 | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تحقیق در عملیات:
http://iors.ir/find.php?item=1.246.238.fa
برگشت به اصل مطلب