انجمن ایرانی تحقیق در عملیات- اعضای هیات موسس
مشخصات اعضای هیات موسس انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  ردیف

  نام و نام خانوادگی

  نام دانشگاه

  1

  دکتر محمدتقی فاطمی قمی

  دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  2

  دکتر عزیزا… معماریانی

  دانشگاه بوعلی سینا همدان

  3

  دکتر کوروش عشقی

  دانشگاه صنعتی شریف

  4

  دکتر حسن صالحی فتح آبادی

  دانشگاه تهران

  5

  دکتر عیسی نخعی کمال آبادی

  دانشگاه تربیت مدرس

  6

  دکتر عادل آذر

  دانشگاه تربیت مدرس

  7

  دکترسیدمسعود میرکاظمی

  دانشگاه امام حسین(ع)

  8

  دکتر مهدی غضنفری

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  9

  دکترعلی وحیدیان کامیاد

  دانشگاه فردوسی مشهد

  10

  دکتر سیدرضا حجازی

  دانشگاه صنعتی اصفهان

  11

  دکتر نظام الدین فقیه

  دانشگاه شیراز

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تحقیق در عملیات:
http://iors.ir/find.php?item=1.58.13.fa
برگشت به اصل مطلب