انجمن ایرانی تحقیق در عملیات- چارت سازمانی
چارت سازمانی انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تحقیق در عملیات:
http://iors.ir/find.php?item=1.59.15.fa
برگشت به اصل مطلب