انجمن ایرانی تحقیق در عملیات- اخبار پایگاه
خبرنامه شماره 24 - پاییز 98

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/17 | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تحقیق در عملیات:
http://iors.ir/find.php?item=1.61.225.fa
برگشت به اصل مطلب