انجمن ایرانی تحقیق در عملیات- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/20 | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تحقیق در عملیات:
http://iors.ir/find.php?item=1.62.222.fa
برگشت به اصل مطلب