انجمن ایرانی تحقیق در عملیات- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
کنفرانس ملی مدلسازی ریاضی و روشهای محاسباتی در علوم و مهندسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/16 | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تحقیق در عملیات:
http://iors.ir/find.php?item=1.62.224.fa
برگشت به اصل مطلب