انجمن ایرانی تحقیق در عملیات- اساسنامه انجمن
اساسنامه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
لطفا به منظور دریافت اساسنامه اینجا کلیک نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تحقیق در عملیات:
http://iors.ir/find.php?item=1.175.50.fa
برگشت به اصل مطلب