انجمن ایرانی تحقیق در عملیات- خبرنامه انجمن
خبرنامه شماره ۲۶ - تابستان ۹۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/1 | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تحقیق در عملیات:
http://iors.ir/find.php?item=1.203.228.fa
برگشت به اصل مطلب