انجمن ایرانی تحقیق در عملیات- وظایف و فعالیتها
وظایف و فعالیتهای انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علم و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزش و پژوهشی در زمینه های مربوط به انجمن ایرانی تحقیق در عملیات تشکیل گردید.

انجمن موسسه ای است غیرانتفاعی است و در زمینه علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می کند.


وظایف و فعالیتهای انجمن عبارتند از:

  1. انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی بین محققان و متخصصانی که به گونه ای با علم تحقیق در عملیات سرو کار دارند.
  2. همکاری با نهادهای اجرائی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.
  3. ترغیب و تشویق پژوهش گران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.
  4. ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی.
  5. تشکیل گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی.
  6. انتشار کتب و نشریات داخلی
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تحقیق در عملیات:
http://iors.ir/find.php?item=1.57.14.fa
برگشت به اصل مطلب