انجمن ایرانی تحقیق در عملیات- اخبار پایگاه
انتشار مجله (IJOR)

حذف تصاویر و رنگ‌ها
شماره هفتم IRANIAN JOURNAL of OPERATIONS RESEARCH منتشر شد.

جهت ارسال یا دریافت مقالات می توانید به پایگاه مجله: http://iors.ir/journal/ مراجعه نمایید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تحقیق در عملیات:
http://iors.ir/find.php?item=1.61.76.fa
برگشت به اصل مطلب