انجمن ایرانی تحقیق در عملیات- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/20 | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تحقیق در عملیات:
http://iors.ir/find.php?item=1.62.243.fa
برگشت به اصل مطلب