انجمن ایرانی تحقیق در عملیات- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/6 | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تحقیق در عملیات:
http://iors.ir/find.php?item=1.62.249.fa
برگشت به اصل مطلب