انجمن ایرانی تحقیق در عملیات- شرایط عضویت
شرایط عضویت در انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  انواع و شرایط عضویت در انجمن عبارتند از::

  •   عضویت پیوسته:

  موسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط با تحقیق در عملیات باشند.

  •   عضویت وابسته:

  کسانی که دارای درجه کارشناسی هستند و یا مدت 5 سال به نحوی در یکی از رشته های مرتبط با تحقیق در عملیات شاغل باشند.

  •   عضویت دانشجویی:

  کلیه دانشجویانی که در رشته های مرتبط با تحقیق در عملیات به تحصیل اشتغال دارند، از تخفیف دانشجویی برخوردارند (ارائه تصویر کارت معتبر دانشجویی الزامی است).

  • عضویت پیوسته  دائم:       افرادی که مایل به عضویت پیوسته دائم هستند.
  •   عضویت افتخاری:

  شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه تحقیق در عملیات حائز اهمیت خاص، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای موثر و ارزنده ای نموده باشند.

  •   اعضای موسساتی ( حقوقی ):

سازمانهایی که در زمینه علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می توانند به عضویت حقوقی انجمن درآیند.

  •   مزایای عضویت در انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

 •  کارت شناسائی عضویت در انجمن ایرانی تحقیق در عملیات IORS

تخفیف در هزینه ثبت نام همایشها، کارگاهها و نشست های علمی انجمن

  • دریافت دو نسخه از مجله علمی- پژوهشی انجمن (Iranian Journal of Operations Research) برای اعضای حقوقی

  • دریافت نسخه الکترونیکی مجله علمی- پژوهشی انجمن (Iranian Journal of Operations Research) برای اعضای حقیقی

  • دریافت خبرنامه الکترونیکی انجمن

لطفا سئوال های خود را پس از مطالعه صفحه پرسش های متداول ، تنها  از طریق ایمیل انجمن (info@iors.ir) ارسال بفرمایید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تحقیق در عملیات:
http://iors.ir/find.php?item=1.68.20.fa
برگشت به اصل مطلب