انجمن ایرانی تحقیق در عملیات- انجمنهای OR در سایر کشورها
انجمن‌های تحقیق در عملیات در سایر کشورهای جهان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/3/8 | 
همه کشورهای جهان دارای  انجمن تحقیق در عملیات هستند. جهت آشنائی با فعالیتهای آنها و کسب دانش می توانید از لیست زیر بهره ببرید.
www.sadio.org.ar SADIO Argentina AWT IMAGE
www.asor.org.au ASOR Australia AWT IMAGE
www.oegor.at ÖGOR Austria AWT IMAGE
BYORS Belarus AWT IMAGE
www.orbel.be ORBEL/Sogesci-B.V.W.B Belgium AWT IMAGE
www.sobrapo.org.br SOBRAPO Brazil AWT IMAGE
www.cors.ca CORS/SCRO Canada AWT IMAGE
ICHIO Chile AWT IMAGE
www.orsc.org.cn ORSC China AWT IMAGE
SOCIO Colombia AWT IMAGE
www.hdoi.hr CRORS Croatia AWT IMAGE
CSOR Czech Republic AWT IMAGE
www.dorsnet.dk DORS Denmark AWT IMAGE
www.ioc.ee/matem/estors EstORS Estonia AWT IMAGE
www.operaatiotutkimus.fi FORS Finland AWT IMAGE
www.roadef.org ROADEF France AWT IMAGE
www.gor.uni-paderborn.de GOR Germany AWT IMAGE
www.eeee.org.gr HELORS Greece AWT IMAGE
ORSHK Hong Kong AWT IMAGE
www.hors.hu HORS Hungary AWT IMAGE
ICORS Iceland AWT IMAGE
www.orsi.in ORSI India AWT IMAGE
www.mis.ucd.ie/mssi MSSI Ireland AWT IMAGE
www.airo.org AIRO Italy AWT IMAGE
www.orsj.or.jp ORSJ Japan AWT IMAGE
www.korms.or.kr KORS South Korea AWT IMAGE
www.mii.lt/litors LITORS Lithuania AWT IMAGE
www.msorsm.org MSORSM Malaysia AWT IMAGE
www.orsn.org.np ORSN Nepal AWT IMAGE
www.ngb-online.nl NSOR Netherlands AWT IMAGE
www.orsnz.org.nz ORSNZ New Zealand AWT IMAGE
NORS Norway AWT IMAGE
www.sopios.org SOPIOS Peru AWT IMAGE
www.orsp.org.ph ORSP Philippines AWT IMAGE
www.ptbois.org.pl ASPORS Poland AWT IMAGE
www.apdio.pt APDIO Portugal AWT IMAGE
YUORS Serbia AWT IMAGE
ORSS Singapore AWT IMAGE
SSOR Slovakia AWT IMAGE
www.drustvo-informatika.si/sekcije/sor SDI-SOR Slovenia AWT IMAGE
www.orssa.org.za ORSSA South Africa AWT IMAGE
www.seio.es SEIO Spain AWT IMAGE
www.soaf.se SOAF Sweden AWT IMAGE
www.svor.ch SVOR Switzerland AWT IMAGE
www.tors-tn.org TORS Tunisia AWT IMAGE
www.yad.org.tr ORST Turkey AWT IMAGE
www.theorsociety.com ORS United Kingdom AWT IMAGE
www.informs.org INFORMS United States of America AWT IMAGE
AUDIIO Uruguay AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تحقیق در عملیات:
http://iors.ir/find.php?item=1.244.169.fa
برگشت به اصل مطلب